0.18 Joe McGowan_ Jr.Terrence L. Hansen, Beliefs of Rodeo Riders, Western Folklore, 1957.

{ legend belief death ghost } 0.31
{ year western state news } 0.27
{ horse cowboy john folk } 0.18
{ great time men life } 0.05